Opzeg- & contributieprotocol

Opzeg- & contributieprotocol

Opzeg- & contributieprotocol s.v. Enkhuizen


Laatste update: april 2021.

Klik hier om een pdf-versie van het opzeg- & contributieprotocol van s.v. Enkhuizen te downloaden. 

 

 

S.v. Enkhuizen is een grote vereniging. Het is daarom noodzakelijk dat er duidelijke regels zijn t.a.v. het opzeggen van het lidmaatschap en de inning van de contributie.

Opzeggen (afmelden)
Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen dan kan dit uitsluitend per mail via de ledenadministratie van s.v. Enkhuizen.

Uitgangspunten bij het opzeggen van het lidmaatschap:

 • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden voor 30 juni van het betreffende seizoen.
 • Mocht het lidmaatschap in de loop van een seizoen eindigen, dan blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.


HET SEIZOEN LOOPT VAN 1 JULI t/m 30 JUNI

(Algemene) regels voor afmelding lidmaatschap

 • Het is belangrijk dat je je tijdig afmeldt.
 • Als je je niet op de genoemde wijze afmeldt en/of niet tijdig dan blijf je automatisch lid voor het nieuwe seizoen en is de geldende (volledige) contributie verschuldigd:
  • Is de opzegging van het lidmaatschap voor 30 juni ontvangen, dat ontvang je geen contributiebedrag voor het nieuwe seizoen;
  • Is de opzegging van het lidmaatschap na 30 juni maar voor 30 september ontvangen, dan ben je € 35,-- verschuldigd.
  • Is de opzegging van het lidmaatschap na 30 september ontvangen, dan ben je de gehele contributie verschuldigd.


Inning van de contributie
De contributie wordt elk seizoen vóór 1 september geïnd. Ieder lid van s.v. Enkhuizen dient uiterlijk 1 september de contributie te hebben voldaan.

Wanneer een lid door bepaalde omstandigheden niet in staat is om de contributie tijdig te voldoen, dient deze contact op te nemen met de penningmeester van s.v. Enkhuizen (penningmeester@sv- enkhuizen.nl). In overleg met de penningmeester kunnen er dan eventueel afwijkende afspraken omtrent de betaling gemaakt worden.

Regels als de contributie niet op 1 september is voldaan:

 • Je ontvangt een betalingsherinnering om alsnog binnen 14 dagen het bedrag te voldoen;
 • Bij een tweede betalingsherinnering wordt de contributie verhoogt met een boete van € 10,-;
 • Is de contributie na de tweede betalingsherinnering nog niet voldaan dan wordt de speler door het bestuur uitgesloten van wedstrijden en trainingen. De spelerspas of die van dochter/zoon wordt dan ingenomen. Dat betekent dat er niet meer gespeeld mag worden;
 • Indien de contributie nog steeds niet wordt voldaan, dan wordt het lid uitgeschreven.

Let op:
Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen jegens s.v. Enkhuizen is voldaan.

Betalen in termijnen
Indien je een regeling hebt getroffen met betrekking tot het betalen van de contributie dien je je aan onderstaande termijnen te houden. Als je gebruik wilt maken van een betalingsregeling kan je dat aangeven door een mail te sturen aan: contributie@sv-enkhuizen.nl

De volgende termijnen gelden bij betaling in termijnen:

 • In 2 keer (1 september en 1 januari)
 • In 3 keer (1 september, 1 november en 1 januari)
 • In 4 keer (1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart)


Wanneer er gekozen wordt voor termijnbetaling, dan dient na de laatste termijnbetaling, de volledige contributie te zijn voldaan. Wanneer dit niet het geval is, wordt het betreffende lid uitgesloten van deelname aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten van de vereniging. Verder bestaat de mogelijkheid dat s.v. Enkhuizen een incassobureau inschakelt ten behoeve van het alsnog innen van de contributie. De hieraan verbonden kosten, komen voor rekening van het lid.

Automatische incasso
Binnen de vereniging wordt er zoveel mogelijk gewerkt met het innen van de contributie via een automatische incasso. De automatische incasso is een service van de vereniging en ontneemt niet de betalingsverantwoordelijkheid. Je dient er zelf voor te zorgen dat het saldo op de rekening op de incassodata toereikend is. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de penningmeester van de vereniging. Anders loop je alsnog het risico om door een deurwaarder aangeschreven te worden en dat willen we natuurlijk graag voorkomen.

Sociaal Participatiefonds
Wanneer het – vanwege financiële redenen – niet mogelijk is om de contributie te betalen, dan heeft de gemeente een fonds dat het mogelijk maakt om kinderen te laten sporten. Je kunt hier contact over opnemen met de gemeente via de afdeling Samenleving. Zij kunnen hier verder mee helpen.

Contact

Ledenadministratie (aan- en afmelden en overschrijven):

ledenadministratie@sv-enkhuizen.nl

Contributie
contributie@sv-enkhuizen.nl

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!