Taakplichtreglement

Taakplichtreglement

Taakplichtreglement s.v. Enkhuizen

Klik hier om een pdf-versie van het taakplichtreglement van s.v. Enkhuizen te downloaden.


Een vereniging draait op vrijwilligers. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen leden wekelijks met plezier sporten. Omdat vrijwilligersaantallen teruglopen hebben steeds meer verenigingen een vorm van een verplichting ingesteld om deze terugloop te keren. s.v. Enkhuizen zet de taakplicht voort als onderdeel van het verenigingsbeleid. Het zogenaamde afkopen van de taakplicht is mogelijk.

Om de taakplicht in goede banen te leiden is onderstaand reglement met ingang van seizoen 2021-2022 van kracht.

1. Taakplichtigen

  • Ieder spelend lid, vallende onder één van de categorieën zoals aangegeven op het contributieoverzicht die op peildatum 1 juli van het nieuwe seizoen, de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft, is taakplichtig. Het is niet mogelijk dat de taakplicht door een ander dan degene die taakplichtig is wordt vervuld.
  • Ouders van spelende jeugdleden, vallende onder één van de categorieën zoals aangegeven op het contributieoverzicht, die op peildatum 1 juli van het nieuwe seizoen nog geen 18 jaar zijn, zijn verantwoordelijk voor het vervullen van de taakplicht (één taakplicht voor het totaal aantal leden onder de 18 jaar). Het is toegestaan dat jeugdleden onder de 18 jaar ook zelf deze taakplicht uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk dat zowel ouder en/of kind taken voor deze taakplicht uitvoeren.


2. Taakplicht nieuwe leden

Afhankelijk van de datum van inschrijving wordt de omvang van de taakplicht bepaald:

  • Inschrijving tot 31 oktober: volledige taakplicht, hele borg
  • Inschrijving ná 31 oktober en voor 1 maart halve taakplicht, hele borg
  • Inschrijving na 1 maart: geen taakplicht, geen borg.


3. Takenoverzicht

De vrijwilligerscommissie maakt gedurende het jaar kenbaar op welke taken er vrijwilligers nodig zijn bij de vereniging. Deze taken worden vertaald in een puntenaantal. Bijna alle taken en functies bij een vereniging kunnen voor de taakplicht uitgevoerd worden. Denk daarbij aan bestuurs- & commissiewerk, trainers, begeleiders, bardiensten, fluiten, etc. Een aantal taken is uitgesloten van de taakplicht: vlaggen (m.u.v. Heren 1), rijden naar uitwedstrijden en bardiensten op donderdagavond.

4. Omvang taakplicht

Ieder lid moet gedurende het seizoen voor 12 punten aan taken verrichten voor s.v. Enkhuizen. De taakplichtcoördinator heeft voor alle bekende functies een puntenscore toegekend. De belangrijkste factor voor het toekennen van een puntenaantal aan een taak is de urgentie voor het vinden van vrijwilligers. Tijdsduur is ook een factor. Zo kan het voorkomen dat taken met dezelfde tijdsduur toch een ander puntenaantal hebben.

De taakplichtcoördinatoren wegen jaarlijks de functies en taken.

5. Borg

Als motivatie om over te gaan tot het doen van vrijwilligerswerk voor de club wordt er een borg in rekening gebracht. Deze taakplichtborg is vastgesteld op € 50,- per lid.
Voor ieder lid van 18 jaar of ouder wordt een borg in rekening gebracht.
Voor het totaal van alle gezinsleden onder de 18 jaar wordt eenmaal de borg in rekening gebracht.

Indien er voldaan is aan de taakplicht wordt de borg niet retour gestort, maar blijft deze staan voor het daaropvolgende seizoen. Niets doen ofwel afkopen betekent dat de borg aan de club vervalt.

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de taakplichtborg á € 50,- teruggestort als het taakplichtige lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

6. Verplichting ten aanzien van uitvoering taakplicht

Het initiatief om te voldoen aan de taakplicht ligt te allen tijde bij het lid of de ouders zelf. Het is aan de leden zelf om kenbaar te maken welke taken zij vervullen als zij geen vast vrijwilligerswerk doen. De club zal zorgdragen voor voldoende uitleg. Op de website van s.v. Enkhuizen is onder de taakplicht een uitgebreide uitleg te vinden omtrent inschrijving. Het is niet mogelijk de taakplicht door te schuiven naar een volgend seizoen of taken uit te voeren als voorschot op een volgend seizoen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur anders besluiten.

7. Privacy

De taakplichtcoördinator van s.v. Enkhuizen heeft de beschikking over de gegevens van de leden, zoals deze bekend zijn bij de ledenadministratie en zal deze alleen voor het uitvoeren van het taakplichtbeleid gebruiken.

8. Financiën

Een taakplichtige kan besluiten geen taakplicht te doen. In dat geval vervalt de taakplichtborg aan de vereniging en wordt er opnieuw borg in rekening gebracht in het daaropvolgende seizoen. Deze aan de club toegekomen borgbedragen worden ingezet ten gunste van het vrijwilligersbeleid.

Vervult de taakplichtige zijn/haar taakplicht niet vóór 15 juni van het lopende seizoen dan vervalt de borg en komt dit geld ten goede aan het vrijwilligersbeleid van s.v. Enkhuizen.

9. Aanpassing taakplichtreglement

s.v. Enkhuizen houdt zich het recht voor om de taakplichtregeling en borg/afkoopsom per seizoen te kunnen wijzigen met instemming van de Algemene Ledenvergadering.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met taakplicht@sv-enkhuizen.nl.

Om een en ander te verduidelijken hebben we onderstaand enkele voorbeelden uit de praktijk geschetst:

Voorbeeld 1:
Henk en Ingrid hebben drie kinderen: Pietje van 19, Willem van 14 en Marie van 16.
Henk en/of Ingrid hebben eenmaal taakplicht voor Willem en Marie. Zij zijn immers onder de 18 en dat maakt de ouders verantwoordelijk. Deze taakplicht is maximaal eenmaal voor het totaal aantal kinderen onder de 18 jaar. Willem en Marie mogen ook zelf (waar mogelijk) iets doen voor de taakplicht.

Henk en Ingrid betalen maar eenmaal de borg van € 50,- voor Willem en Marie. De borg is immers maximaal € 50,- voor het totaal aantal leden onder de 18 jaar. Pietje is boven de 18 en heeft dus zelf een taakplicht. Ook voor hem wordt borg in rekening gebracht.

Voor dit gezin wordt 2x de taakplichtborg van € 50,- ingehouden.


Voorbeeld 2:
Jan en Marie hebben drie kinderen: Hans van 19, Klaas van 14 en Susan van 16. Twee kinderen zijn onder de 18. Marie voetbalt zelf in het eerste elftal van de Dames. Marie heeft eenmaal taakplicht voor haarzelf. Zij is immers taakplichtig. Marie betaalt eenmaal borg voor haarzelf.

Jan en/of Marie hebben eenmaal taakplicht voor Klaas en Susan. Zij zijn immers onder de 18 en dat maakt de ouders verantwoordelijk. Deze taakplicht is maximaal eenmaal voor het totaal aantal kinderen onder de 18 jaar. Klaas en Susan mogen ook zelf (waar mogelijk) iets doen voor de taakplicht.

Jan en Marie betalen maar eenmaal de borg van € 50,- voor Klaas en Susan. De borg is immers maximaal € 50,- voor het totaal aantal leden onder de 18 jaar. Hans is boven de 18 en heeft dus zelf een taakplicht. Ook voor hem wordt borg in rekening gebracht.

Voor dit gezin geldt dat er 3x de taakplichtborg van € 50,- wordt ingehouden.


Voorbeeld 3:
Johan is 35 en voetbal bij de 7x7. Hij heeft één kind van 8. Johan heeft zelf geen taakplicht. 7x7 is daar van uitgesloten. Wel heeft hij eenmaal taakplicht en eenmaal borg van € 50,- voor zijn kind van 8. Voor alle leden onder de 18 jaar zijn de ouders verantwoordelijk voor de taakplicht met een maximum van eenmaal de taakplicht.

Voor dit gezin wordt 1x de taakplichtborg van € 50,- ingehouden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!