Cookie beleid s.v. Enkhuizen

De website van s.v. Enkhuizen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Procedure teamsamenstelling jeugdteams

Procedure teamsamenstelling jeugdteams

Voor je ligt het beleidsstuk over het indelen van onze jeugdteams. Het doel van dit stuk is het creëren van een draagvlak bij ouders, trainers en spelers en wel vanuit een vaste structuur met eerlijke kansen voor ieder kind. Spelers, ouders en trainers moeten op tijd weten waar ze aan toe zijn. Bij s.v. Enkhuizen leren alle kinderen voetballen op hun eigen niveau!

Aanleiding
Na de fusie van v.v. DINDUA en West Frisia is er een groep mensen samengesteld om een klankbordgroep te vormen om zodoende tot een goede teamindeling te komen voor het seizoen 2021-2022. Doelstelling van deze groep was om kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten voetballen met het behoud van zoveel mogelijk jeugdleden. Een ander belangrijk uitgangspunt hierbij was dat de spelers in de juiste leeftijdsgroep werden ingedeeld. In een enkel geval is hier in overleg met de betrokkenen een uitzondering op gemaakt. In augustus 2021 zijn alle teams van start gegaan en is duidelijk geworden dat de klankbordgroep haar werk goed heeft gedaan. De meeste leden zijn gebleven en er is weinig discussie geweest over de teamindeling.

In oktober heeft de Technische Commissie (bestaande uit dertig trainers) een bijeenkomst gehad waarin onder andere is gesproken over hoe er in de toekomst omgegaan wordt met het formeren van de teams. Doordat er eigenlijk niet op kwaliteit is geselecteerd is gebleken dat een deel van onze jeugdleden niet op het eigen niveau voetbalt. Hierdoor wordt er minder geleerd en is bij een aantal spelers en trainers de motivatie gezakt. s.v. Enkhuizen wil graag dat spelers op hun eigen niveau leren voetballen. Daarnaast heeft het de ambitie om binnen 5 jaar op met al haar jeugdleden op een hoger niveau te spelen. Om dit te bewerkstelligen is door de TC een vijfjarenplan opgesteld, waarbij dit item een belangrijke rol speelt. Daarom is dit beleidsstuk opgesteld.

Visie van de club
Bij s.v. Enkhuizen is het doel dat elke speler op zijn eigen niveau speelt. Dit houdt in dat een speler op een niveau speelt waar hij voldoende wordt uitgedaagd - zowel op trainingen als tijdens de wedstrijd.

Uit onderzoek is gebleken dat selecteren op jonge leeftijd niet leidt tot een betere voetbalontwikkeling. Ook verloopt deze ontwikkeling niet in een rechte, opwaartse lijn omhoog, maar is deze juist heel grillig en daarmee onvoorspelbaar. We kunnen daardoor niet weten wie van de achtjarigen op zijn of haar achttiende uiteindelijk de allerbeste is. Hoe eerder we selecteren, hoe langer en meer onvoorspelbaar de route naar bijvoorbeeld het eerste elftal is. Tijdens deze route kan er namelijk veel gebeuren waardoor de ontwikkeling stagneert. Dit is de reden dat we bij s.v. Enkhuizen kiezen voor een brede voetbalopleiding waarbij alle spelers de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Door op latere leeftijd te selecteren geven we spelers langer de tijd om naar een hoger niveau te groeien. Door dit gelijkwaardige aanbod denken we dat meer spelers met plezier leren voetballen. Op de langere termijn moet dit leiden tot een betere doorstroming naar het eerste elftal en het overige seniorenvoetbal.

Kabouters t/m Onder 8:
Bij s.v. Enkhuizen kiezen we voor een brede opleiding waarbij we ernaar streven om kinderen zoveel mogelijk mét elkaar te laten voetballen. Onze kabouters trainen één keer per week op zaterdagmorgen. Zij trainen altijd met en door elkaar onder leiding van een vaste trainersgroep bestaande uit ouders. Er is hier dus geen sprake van een vast team waar de kinderen in voetballen. De spelers van de Onder 7 en Onder 8 spelen nog niet in een vast team. Zij spelen binnen het 4-fasenmodel waarbij er na fase 1 en 2 opnieuw naar de teamindeling gekeken wordt. Zo leren spelers én hun ouders elkaar kennen en stimuleren we het samen plezier hebben. Tijdens trainingen wordt er altijd samen getraind. Er wordt geen onderscheid gemaakt in teams waardoor alle kinderen evenveel kans hebben zich te ontwikkelen. Mochten teams van de Onder 8 toch behoefte hebben om met de eigen groep te trainen, is dit mogelijk op vrijdag. Dit is dan de derde training. De indeling van deze groepen zal in augustus plaatsvinden omdat er in deze periode nog veel aanmeldingen zijn.

Onder 9 t/m Onder 12:
Bij de O9 t/m O12 maken we een splitsing in een A- en B-groep waarbij we kijken naar kwaliteit en motivatie van spelers. Een A-groep bestaat altijd uit minimaal 16 spelers. Bij de B-groep worden de kinderen gelijkwaardig verdeeld. Deze groepen kunnen gedurende het seizoen veranderen. Het ene kind ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan het andere. De A en B groep trainen apart, maar wel op dezelfde tijd en op hetzelfde veld. Deze groepen trainen iedere week één keer als groep (A of B) en één keer met het eigen team.

We kiezen ervoor om één keer per maand als gehele groep samen te trainen. Dit doen we om samen plezier te hebben en om alle spelers op hetzelfde niveau te laten trainen. Hierdoor houden trainers inzicht in de ontwikkeling van alle spelers.  Bij de Onder 9 wisselen de teams nog na fase 1 en na fase 2. Vanaf de Onder 10 spelen de kinderen meer in een vast team, waarbij er altijd ruimte is om aan het einde van iedere fase individuele spelers te rouleren wanneer er te weinig aansluiting blijkt te zijn met het team (of groep) waarin de desbetreffende speler voetbalt. In de winterstop wordt de teamindeling opnieuw tegen het licht gehouden en is er ruimte om teams/groepen opnieuw in te delen.

Er kan voor gekozen worden om op vrijdag een extra training te organiseren met het eigen team. 

Onder 13 t/m Onder 16:
Vanaf Onder 13 is er sprake van selectievoetbal. Het streven is om minimaal twee elftallen als één selectie te laten spelen. De overige teams vormen daarnaast hun eigen groep. Deze groepen worden gelijkwaardig verdeeld. Door met grotere groepen te trainen zullen meer spelers worden uitgedaagd. En is er meer afstemming tussen de trainers. Hierdoor geven we ook meer spelers de mogelijkheid om zich te meten met de besten uit hun leeftijdsgroep. We geloven dat hierdoor meer spelers uiteindelijk door kunnen stromen naar het eerste elftal. Tijdens de eerste training wordt er getraind met de hele selectie.

Tijdens de tweede training wordt er getraind met het eigen team. 
Om de verbinding die is ontstaan bij de onderbouw te houden, traint de gehele leeftijdsgroep één keer per maand gezamenlijk. Doel van deze training is samen plezier hebben (bijv. door toernooivormen). Binnen de selecties kunnen spelers aan het einde van iedere fase opnieuw ingedeeld worden. Uiteraard in goed overleg. Binnen de eigen niveaugroep is de winterstop een goed moment om naar een hoger/lager team te gaan. Het wisselbeleid bij deze groepen is dat iedereen even veel speelt. De trainer/coach houdt een overzicht bij en is hierover transparant naar zijn groep (evt. ouders). Ook voor deze groepen is er de mogelijkheid om één keer per week extra (bijvoorbeeld individuele training/linie training/looptraining/techniek) te trainen. Bij deze groepen is de selectietrainer van het eerste team het eerste aanspreekpunt voor de overige trainers als het gaat om de organisatie rondom trainingen, zij nemen hierin initiatief. Tevens organiseert deze trainer samen met de coördinator en een TC-lid maandelijks een overleg voor de gehele staf van de leeftijdsgroep.

Vanaf deze leeftijd zullen de betere spelers/fysiek sterkere spelers vanaf de kerst een leeftijdsgroep hoger meetrainen om hen meer uitdaging te geven. Uiteraard in overleg met speler(ouders), trainers en TC.

Onder 17 t/m Onder 19:
Bij deze teams is de scheiding tussen recreatief en prestatief gemaakt. Teams trainen in principe met hun eigen team en kunnen uiteraard in overleg met elkaar samen trainen. Omdat we veel waarde hechten aan saamhorigheid, wordt er ook binnen deze leeftijdsgroepen één keer per 2 maanden samen getraind. Deze training zal een toernooivorm o.i.d. zijn. De selectietrainer neemt hiervoor het initiatief.

Om de spelers uit deze groep meer uit te dagen is het Future-team opgezet. Dit team bestaat uit door trainers geselecteerde spelers van 17 t/m 23 jaar. Zij spelen regelmatig wedstrijden en trainen af en toe met elkaar. Om de overige spelers ook voldoende uit te dagen kan ervoor gekozen worden om de overgebleven spelers als één groep te laten trainen (O17-1 en O19-1).

Het wisselbeleid bij deze teams is dat de beste spelers in de basis staan. Het is aan de trainer/coach om ervoor te zorgen dat iedere speler voldoende speeltijd krijgt om zich te blijven ontwikkelen. Het regelmatig spelen van oefenwedstrijden of het mee laten spelen bij andere teams kan hiervoor een oplossing zijn. Belangrijk hierbij is dat de trainer medeverantwoordelijk is voor de motivatie van de desbetreffende speler. Het gesprek aangaan met spelers is hierbij van groot belang.

Selectiecriteria
Om te bepalen in welk team een speler wordt geplaatst worden de volgende criteria meegenomen: 

- Geboortejaar van de speler
- Kwaliteit van de speler (technisch, tactisch, motorisch)
- Fysieke kenmerken
- Gedrag en motivatie van de speler
- Spelersaantallen
- Positie van de speler
- Sociale voorkeur van de speler

Rol van de interne scouting
De interne ccouting is een groep onafhankelijke voetbalmensen. Deze groep bestaat uit gediplomeerde trainers, voormalig spelers met ervaring op hoog niveau, mensen met veel ervaring en kennis van jeugdvoetbal en pedagogisch onderlegde mensen. Deze groep enthousiaste voetballiefhebbers staat iedere zaterdag langs de lijn om jeugdspelers te bekijken. Na afloop wordt een kort verslagje gemaakt van wat de interne scouting gezien heeft. Niet om te oordelen, maar wel om te zien welke spelers ontwikkeling doormaken en of er spelers misschien niet meer op het juiste niveau spelen.

Spelers van buitenaf
Spelers die vanaf een andere vereniging komen zullen eerst drie proeftrainingen doen om zo het niveau in te schatten. Dit kan bij alle teams uit de betreffende leeftijdscategorie. Na de drie trainingen wordt besloten bij welk team het kind het beste past qua niveau, gedrag en spelersaantallen. Dit doet de trainer van het team waarmee het heeft meegetraind in samenwerking met de coördinator. Deze procedure geldt ook voor voor spelers die voor het eerst gaan voetballen.

Twijfelgevallen
Wanneer er in het proces van de nieuwe teamindeling twijfel bestaat over bepaalde spelers zal de interne scouting de spelers extra bekijken. Daarna wordt wederom met alle betrokkenen een beslissing genomen. Wanneer er dan nog geen overeenstemming is zal er een verlenging komen van de procedure. Dit kan betekenen dat de betreffende speler extra tijd krijgt om zich te laten zien op het hogere niveau. Dit zal in overleg zijn met de speler en ouders.

Dispensatie/vervroegd doorschuiven
In sommige gevallen komt het voor dat een speler niet op het juiste niveau speelt op basis van zijn of haar geboortejaar. Voor deze spelers kan een uitzondering gemaakt worden. Spelers kunnen vervroegd doorstromen naar een oudere leeftijdsgroep wanneer zij bij de huidige groep zijn uitgeleerd en dus niet meer worden uitgedaagd. Hierbij wordt weer gekeken naar de selectiecriteria. Wanneer de TC hierin meegaat zal er een gesprek plaatsvinden met de ouders en/of speler. Voor deze spelers zal een plan op maat worden gemaakt.

Het kan ook zo zijn dat een speler niet past in de leeftijdsgroep omdat deze nog niet het juiste niveau heeft, waarbij weer gekeken wordt naar de selectiecriteria. Voor deze spelers bestaat er de mogelijkheid om dispensatie te verlenen. Hierbij worden de geldende regels van de KNVB gehanteerd. Wanneer de TC besluit om een spelers dispensatie te geven, zullen ouders en speler hier tijdig over geïnformeerd worden. Ook hier wordt weer een plan op maat voor gemaakt.

Doorstroming naar senioren
Spelers die aan het einde van het seizoen doorstromen naar de senioren zullen tijdig in kaart worden gebracht. Spelers die in aanmerking komen voor de selectie zullen vanaf de winterstop regelmatig meetrainen met heren zondag 1 of 2. Voor de spelers waarbij dit niet geldt zal in overleg met de seniorencommissie een plek worden gevonden om bij aan te sluiten. Deze spelers komen op lijst te staan welke door de overige seniorenteams kan worden geraadpleegd wanneer er een tekort aan spelers is. Uiteraard altijd in overleg met de trainer/coach van de speler. 

Wie zijn er betrokken bij de teamindeling
Bij de samenstelling van de teams is het belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de keuzes die worden gemaakt. Goed overleg en onafhankelijkheid is hierbij essentieel. Binnen s.v. Enkhuizen zijn de volgende personen betrokken bij de teamindeling:

  • Huidige trainer van de speler; 
  • Nieuwe trainer van de speler (mits op de hoogte van de kwaliteiten); 
  • Afgevaardigde van de interne scouting; 
  • Coördinator leeftijdsgroep;
  • Hoofd Jeugd Opleidingen;
  • Technische Commissie (min. 2 personen). 

Actie

Verantwoordelijk

Tijd

Inventariseren van de kwaliteit van de spelers

- Huidige trainers
- Interne scouting

Vanaf begin van het seizoen

Inventariseren welke trainers er blijven en een globale indeling maken voor volgend seizoen

- HJO/TC

Januari

Inventariseren welke spelers er volgend seizoen doorgaan

- Trainers/coaches huidig team

Januari - februari

Opzet teamindeling maken met de beschikbare aantallen

- HJO/TC 

Maart 

Jeugdspelers het volgende seizoen naar de senioren laten meetrainen met seniorenteams

- Selectietrainers
- Trainers O19
- Coördinator O19

Februari

Voorlopige teamindeling samenstellen 

- Nieuwe trainers/coaches
- Huidige trainers/coaches
- Interne Scouting
- HJO
- TC
- Coördinatoren nieuw en huidig

April 

Twijfelgevallen extra laten bekijken door Interne Scouting 

- Interne Scouting
- TC

April/mei 

Definitieve teamindeling samenstellen 

- Nieuwe trainers/coaches
- Huidige trainers/coaches
- Interne scouting
- HJO
- TC
- Coördinatoren nieuw en huidig 

Eind mei

Spelers informeren die buiten de huidige groep gaan vallen

- Huidige trainer
- Huidige coördinator  

Juni 

Definitieve teamindeling communiceren naar ouders/spelers via website middels de teampagina

- TC
- Commissie communicatie en PR

Juni

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!