Protocol wangedrag

Protocol wangedrag

Protocol melden van afwijkingen en overtreding van de s.v. Enkhuizen gedragscode. Gepubliceerd op 7 juli 2022.

1 Inleiding
Regels, kaders en afspraken zijn de basiselementen voor het functioneren van een samenleving. s.v. Enkhuizen is onderdeel en een afspiegeling van die samenleving en kent in die context aansluitende regels en afspraken in de vorm van gedragscodes. Die gedragscodes zijn de basis om de vereniging goed te kunnen besturen, een gezond en veilig sportklimaat te creëren en behouden en onze accommodatie en materialen schoon, heel en veilig te houden. s.v. Enkhuizen heeft haar gedragscode en huishoudelijk regelement op haar site gepubliceerd.

s.v. Enkhuizen kent één centraal coördinatie- , regie- en meldpunt als het gaat over overschrijding van de s.v. Enkhuizen gedragscode: de commissie veilig sportklimaat. Een aparte en verbijzonderde rol is in deze belegd bij de vertrouwenscontactpersoon. Zie verder www.sv-enkhuizen.nl op de onderwerpen gedragscode, veilig sportklimaat, rol en functie commissie veilig sportklimaat en vertrouwenscontactpersonen.

Ten aanzien van de gedragscode gelden de volgende randvoorwaarden:

1. Alle leden zijn/worden geïnformeerd over de s.v. Enkhuizen gedragscodes door middel van publicatie op de website. Zij zijn door hun lidmaatschap automatisch gebonden aan deze gedragscodes. Zij houden zich aan de gedragscodes en weten dat overtreding van de gedragscode kan/zal leiden tot correctie en maatregelen.

2. Elk lid is ongeacht positie of functie verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering van de gedragscodes. Handhaving van de gedragscodes en signalering van afwijkend gedrag is dus zowel een plicht als een verantwoordelijkheid van elk individueel lid. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien, e.d.) die buitenshuis onder de verantwoordelijkheid van s.v. Enkhuizen plaatsvinden. Gesignaleerde afwijkingen moeten altijd aan de commissie veilig sportklimaat worden gemeld en aan de betreffende commissie.

3. Voor de behandeling van ernstige zaken en/of de behoefte om in vertrouwen te kunnen spreken, is op verzoek een vertrouwensman of -vrouw aanwezig. Door het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon wordt het mogelijk gemaakt om in voorkomende situaties, op discrete wijze communicatie en actie mogelijk te maken.

4. Het onderzoeken van meldingen (hoor- en wederhoor van betrokkenen) en het voorbereiden van mogelijke sancties gekoppeld aan het bewaken van balans en gelijkwaardigheid van te nemen maatregelen is voorbehouden en wordt gedaan door de commissie veilig sportklimaat. De commissie veilig sportklimaat doet onderbouwing en geeft advies aan het Bestuur van s.v. Enkhuizen over te nemen sancties-maatregelen. Het Bestuur van s.v. Enkhuizen is het besluitvormend orgaan als het gaat over de te nemen sancties-maatregelen.

2 Correctief beleid

Wangedrag zal altijd leiden tot (correctieve) sancties-maatregelen.
De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden, andere betrokkenen en bezoekers van ons sportpark (denk aan familieleden). Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigende en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, geweld, diefstal, vernielingen, vandalisme en grensoverschrijdende gedrag.

2.1 Wangedrag van leden
s.v. Enkhuizen zal sancties opleggen aan alle leden die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben tegenover (assistent-)scheidsrechters, eigen leden en/of leden van de tegenpartij en overig zoals toeschouwers. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variëren van een berisping tot royement. In alle gevallen kan het bestuur van s.v. Enkhuizen - op advies van de commissie veilig sportklimaat - het desbetreffende lid, hangende de verenigingsprocedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat s.v. Enkhuizen het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB-tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve sanctie hiermee rekening worden gehouden.

s.v. Enkhuizen verplicht zich bij ernstig wangedrag van haar leden en niet-leden tot:

 • Het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt;
 • Het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
 • Het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
 • Meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden aanhangig te maken bij de commissie veilig sportklimaat.


Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicteert met de binnen de s.v. Enkhuizen geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in de gedragscode. Binnen s.v. Enkhuizen onderscheiden we de volgende sancties, zijnde leidraad voor het doen uitvoeren van sancties/maatregelen.

2.1.1 Besluitvorming

Mogelijke sancties Uitleg sanctie Uitgevoerd of opgelegd door
Berisping


Een correctieve opmerking, een directe of extra wisselbeurt, een kort opvoedkundig gesprek Direct betrokken kaderlid (leider, trainer).  Preventieve maatregel om herhaling te voorkomen
Uitsluiting

Uitsluiting voor één wedstrijd

De commissie VSK adviseert, het bestuur beslist
Schorsing


Uitsluiting van deelname of bijdragen aan verenigingsactiviteiten, voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd

De commissie VSK adviseert, bestuur beslist


Definitieve schorsing Wordt niet meer ingedeeld in een team De commissie VSK adviseert, bestuur beslist
Royement


Definitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten


De commissie VSK adviseert, het bestuur legt haar voorgenomen besluit voor aan de ALV (Algemene Leden Vergadering), waarna de ALV beslist

 

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de 'incidentenlijst' in hoofdstuk 3. Hieronder volgt nog een extra toelichting:

2.1.2 Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Een gesprek met de ouders (bij jeugdspelers) is alleen noodzakelijk bij herhaling. Voorval melden bij de commissie VSK , de commissie VSK legt het voorval vast.

2.1.3 Uitsluiting
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt na overleg met en advies van de commissie VSK en besluitvorming door het bestuur.

Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij minimaal 2 personen van de club aanwezig zijn van de commissie VSK. De commissie VSK houdt bij wie een uitsluiting heeft gehad en tevens wanneer en waarom.

2.1.4 Schorsing
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door de commissie VSK.  De Commissie VSK adviseert het bestuur Het bestuur doet besluitvorming.

Bij het opleggen van een schorsing worden de speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn minimaal 2 personen van de commissie VSK van s.v. Enkhuizen aanwezig. De commissie VSK archiveert wie een schorsing opgelegd heeft gekregen en tevens wanneer en waarom. Na het gesprek volgt een brief van het bestuur met daarin de reden van de schorsing en de schorsingsduur.

2.1.5 Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (gedragscode) en/ of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur van s.v. Enkhuizen.

De betrokkene is geschorst tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Volgens Statuten en huishoudelijke reglementen kan een royement alleen bekrachtigd worden door de leden op de Algemene Ledenvergadering. Nadat het royement door de ALV is bekrachtigd zal een melding bij de KNVB gedaan worden.

2.2 Wangedrag van niet gebonden bezoeker
De commissie veilig sportklimaat (VSK) van s.v. Enkhuizen zal het bestuur adviseren de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan leden, bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Besluitvorming over deze maatregel vindt plaats door het s.v. Enkhuizen bestuur.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie. De sportvereniging Enkhuizen verplicht zich bij ernstig wangedrag van leden en niet-leden tot:

 • Het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt,
 • Het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
 • Het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/ of politie;
 • De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • Alle vormen van fysiek geweld worden schriftelijk gemeld middels een aangifte bij de politie, tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

2.3 Overig beleid

De vereniging spreekt de intentie uit om:

 • Een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
 • Bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen.


In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap bij s.v. Enkhuizen.

3 Werkwijze commissie veilig sportklimaat

3.1 Algemeen
Het beoordelen van incidenten en het nemen van maatregelen blijft primair de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevenden (leiders, trainers en bestuur). Leiders en trainers zijn bevoegd om bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, passende maatregelen (berisping, reservebeurten) te treffen. Hiervoor kan altijd overleg worden gezocht met commissie VSK .

Indien de overtreding van meer structurele aard is (voorkomen meer dan één keer), of indien er sprake is van wangedrag, wordt de commissie ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders, ouders van jeugdleden en/of slachtoffers horen hierbij.

Het inschakelen van de commissie VSK geschiedt bij ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geeft/geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Zie de incidentenlijst s.v. Enkhuizen, hoofdstuk 5 van het protocol melden van afwijkingen en overtreding van de s.v. Enkhuizen gedragscode. Zij is ook het orgaan dat documenteert en controleert.

3.2 Werkwijze commissie
3.2.1 Aanleveren meldingen
Eenieder heeft de mogelijkheid (zowel leden als niet-leden) tot het aanmelden van een incident en/of conflict. Meldingen kunnen worden aangeleverd via het meldingsformulier “melding VSK” op onze website.

Anonieme meldingen kunnen worden gedaan via het formulier “melding vertrouwens contactpersoon”.

Wanneer meldingen op een andere manier binnenkomen (mondeling, telefonisch), zal de commissie VSK altijd verzoeken een schriftelijke melding per email te doen. Dit om discussie over de situatie en de melding te voorkomen.

3.2.2 Beoordelen aanlevering
Uiterlijk iedere maandag neemt iemand van de commissie (bij toerbeurt) alle binnengekomen meldingen door van de week daarvoor, legt deze vast in een Excel-sheet en voert een eerste toets op urgentie uit:

Bij urgente gevallen (Incidentenlijst B conform regelement) vindt telefonisch overleg plaats met de voorzitter en/of secretaris van de commissie op maandagavond. Tevens wordt beoordeeld of melding bij de KNVB/ Politie moet plaatsvinden. Wanneer hier aanleiding toe is, vindt vooraf overleg met het bestuur plaats.

Bij niet-urgente gevallen vindt geen actie plaats buiten het reguliere schema om.

Voor alle ingekomen meldingen vindt terugkoppeling plaats aan de melder dat melding is ontvangen en tevens wordt vermeld wanneer deze wordt behandeld. Op maandagavond worden alle commissieleden geïnformeerd dat de verwerking heeft plaatsgevonden en is vastgelegd in de meldingensheet. Bij verschil van inzicht over de afhandeling krijgt deze automatisch de status 'urgent'

De maximale tijd voordat de melding in behandeling is genomen is twee weken.

3.2.3 Overleg commissie
Eén keer per maand, onder voorwaarde dat meldingen zijn ontvangen,

 • Bespreken alle binnengekomen meldingen en vaststellen;
 • Vervolgacties binnen de commissie bespreken en vaststellen wie de actie onderneemt. Besluit over acties altijd door minimaal 2 personen van de commissie, verder conform bevoegdheden in gedragscode;
 • Voor de afhandeling van meldingen waarbij betrokkenen worden uitgenodigd, worden aparte afspraken gepland buiten het vergaderschema;
 • Van beide vormen van overleg wordt een verslag met afspraken en motivering van beslissingen opgesteld dat wordt verspreid onder de commissieleden.

3.2.4 Logboek

Elke melding zal centraal geadministreerd worden in een logboek waarin wordt opgenomen

 • De naam van betrokkene(n)
 • Het team van betrokkene(n), als het een spelend lid betreft
 • De datum waarop het voorval is gemeld
 • De datum waarop het voorval heeft plaatsgevonden
 • De naam en de mogelijke functie/rol van de melder
 • Een korte omschrijving van het voorval met mogelijk vermelding van andere betrokkenen, toeschouwers, getuigen
 • Indien van toepassing een notitie of het voorval ook op het wedstrijdformulier is vermeld

3.2.5 Communiceren sacties

Na vaststelling van een eventuele sanctie volgt communicatie over sanctie richting betrokkenen door de secretaris. De melder wordt geïnformeerd dat de zaak is afgerond. Communicatie geschiedt in alle gevallen schriftelijk aan betrokkenen.

3.2.6 Terugkoppeling bestuur
Notulen van een overleg worden tevens na goedkeuring ter info aan het bestuur gestuurd. Op verzoek van het bestuur kan de commissie een nadere toelichting geven op zaken. Per einde van het seizoen gaat een verslag van de commissie richting het bestuur met daarin alle behandelde zaken en opvolging.

3.2.7 Vertrouwelijke melding VCP
In uitzonderlijke gevallen, waarbij niet op de normale wijze een melding gedaan kan worden (bijvoorbeeld seksuele intimidatie), kan wangedrag worden gemeld bij de vertrouwensman of -vrouw. De vertrouwensman of -vrouw is geen professionele hulpverlener. Bij de vertrouwensman of -vrouw zal de melding vertrouwelijk zijn en zal de melder anoniem blijven voor de overige personen, bestuursleden en/of leden van de commissie veilig sportklimaat. Afhankelijk van de ernst en aard van de melding moet de vertrouwenspersoon zelf beoordelen met wie hij/zij de melding bespreekt. Dit kan zijn het bestuur, de commissie VSK of een deel van de commissie VSK. In ernstige gevallen kan hij/zij adviseren melding te doen bij een officiële instantie.

4 Incidentenlijst en sancties
Binnen s.v. Enkhuizen wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten incidenten:

 • Incidenten met betrekking tot wangedrag in het veld (incidentenlijst A);
 • Incidenten met betrekking tot wangedrag buiten het veld (incidentenlijst B).


4.1 Incidentenlijst A - Wangedrag in het veld (richtlijn)

Schermafbeelding_2022-08-14_om_19.43.22.png

*) De genoemde sancties zijn maximum op te leggen straffen: afhankelijk van de bijzonderheden van het geval, kan een lichtere sanctie als passend opgelegd worden. Deze lichtere sanctie dient altijd schriftelijk te worden gemotiveerd.
**) Wanneer de vormen van wangedrag, als opgenomen in de Incidentenlijst A, door spelende leden, niet spelende leden of bezoekers buiten het veld worden gepleegd, worden zoveel als mogelijk dezelfde sancties aan hen opgelegd of wordt voor de strafmaat aansluiting gezocht bij de equivalenten als opgenomen in de Incidentenlijst B.
***) opgelegde schorsing komt boven op de schorsing vanuit de KNVB.

4.2 Incidentenlijst B - Wangedrag om het veld (richtlijn)

Schermafbeelding_2022-08-14_om_19.44.44.png

5. Meldingformulier
Zie https://www.sv-enkhuizen.nl/825/incidentenformulier/ voor het incidentenformulier.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!