Cookie beleid s.v. Enkhuizen

De website van s.v. Enkhuizen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement s.v. Enkhuizen


Klik hier om een pdf-versie van het huishoudelijk reglement van s.v. Enkhuizen te downloaden. 

 

1. Algemeen

Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van afspraken en regels die binnen s.v. Enkhuizen van toepassing zijn. Dit huishoudelijk reglement is conform de statuten opgesteld.

Met dit huishoudelijk reglement wordt beoogd de zaken die niet als zodanig in de statuten staan, maar die wel van belang zijn voor het functioneren van de vereniging, nader te specificeren. Door zaken vast te leggen zijn de afspraken helder en weet iedereen waar hij zich aan te houden heeft.

Indien er onverhoopt toch een geschil of verschil van mening ontstaat over de toepassing van dit reglement kunnen leden zich wenden tot het bestuur. Het bestuur hoort zo nodig partijen en doet binnen een maand uitspraak. Mocht hiermee het probleem niet zijn opgelost, dan wordt de zaak door het bestuur voorgelegd aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering en wordt indien van toepassing het reglement aangepast.

Postadres van de vereniging:
Zie www.sv-enkhuizen.nl

 

2. Het Lidmaatschap

Aan- en afmelding van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website plaatsvinden door het formulier ‘aan- en afmelding’ in te vullen.

 

3. Taken en verantwoordelijkheden leden

Van leden vanaf 16 jaar (peildatum 1 januari van het lopende seizoen) en van ouders van jeugdleden (per gezin) wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging en de commissies moeten worden verricht. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen vrijwillig een taak op zich neemt.

Alle leden van de vereniging van 16 jaar en de ouders van jeugdleden (per gezin) hebben een verplichte taak zoals verder omschreven in het Reglement taakplicht s.v. Enkhuizen.

Zie verder reglement taakplicht (beschikbaar in mei 2021).

Indien een lid niet aan het verzoek van het bestuur kan voldoen moet hij dit met redenen omkleed aangeven en kan hem (tijdelijk) ontheffing van zijn taken worden ontleend.

 

4. Rechten en plichten van leden

Buiten de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de statuten hebben leden De volgende rechten en plichten:

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

 

5. Contributie

De leden dienen jaarlijks contributie te betalen conform het bepaalde in de algemene ledenvergadering.

 • Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
 • De betaling van de contributie gebeurt via een automatische incasso. Indien een lid hier niet aan meewerkt, moet hij extra kosten betalen. Dit betreft € 5,- per incasso.
 • De hoogte van de contributie wordt, buiten hetgeen in de statuten is bepaald, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.
 • Indien een lid na diverse aanmaningen de contributie niet heeft voldaan, volgt inname van de spelerspas. Het innen van de contributie wordt vervolgens uitbesteed aan een incassobureau.

 

6. Ereleden

Leden die zich door hun uitzonderlijke prestaties verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen uitverkozen worden tot erelid. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd door middel van een besluit van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Ereleden betalen geen contributie, maar hebben wel alle rechten van de leden.

 

7. Aansprakelijkheid van de leden

 • Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
 • Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de bond kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

 

8. Normen en waarden

Alle leden van de vereniging zijn er zelf verantwoordelijk voor zich te gedragen conform de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving als geaccepteerd zijn aanvaard en die binnen onze vereniging als gemeengoed gelden en hebben het recht en de plicht elkaar daarop te wijzen en zo nodig te corrigeren. Dit betreft o.a. het volgende:

 • De leden van de vereniging gaan respectvol om met andere leden en hun relaties, met besturen, spelers en supporters van andere verenigingen, arbitrage en externe relaties.
 • Zij behandelen een ander zoals ze zelf behandeld wensen te worden en zoals binnen de vereniging als gemeengoed wordt beschouwd;
 • Zij gaan respectvol om met eigendommen en materialen van de vereniging en van anderen. Zij gaan hier mee om zoals zij mogen verwachten dat anderen met hun eigendommen doen en zoals dat binnen onze vereniging als gemeengoed wordt beschouwd.
 • In het geval er discussie of verschil van mening zou bestaan over hetgeen als gemeengoed van de vereniging wordt beschouwd, beslist het bestuur.

Zie verder Gedragscode s.v. Enkhuizen.

9. Veilig sportklimaat

 • Om een sportief en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen te realiseren, hanteert het bestuur een VOG verplichting voor vrijwilligers die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen. De vereniging heeft minimaal één vertrouwenscontactpersoon (VCP).
 • De vertrouwenscontactpersoon wordt voor een minimale periode van 1 jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
 • De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag en verwijst door naar hulpverleners. De VCP geeft tevens advies en informatie aan bestuur teneinde een sportief en veilig sportklimaat te realiseren.
 • De vertrouwenscontactpersonen rapporteren minstens eenmaal per jaar aan het bestuur over het aantal gemelde incidenten en de status van het preventieve beleid. 

 

10. Vrijwilligerswerk

Iedereen binnen de vereniging dient gehoor te geven aan verzoeken die een vrijwilliger uit hoofde van zijn functie en/of tijdens het uitoefenen van zijn functie maakt.

 • Indien een vrijwilliger in de ogen van een lid onredelijke vragen stelt, dan wel eisen stelt, kan hij zich hiermee achteraf wenden tot het bestuur. Het bestuur neemt hierover een besluit en neemt zo nodig contact op met de vrijwilliger.
 • Tijdens vergaderingen van commissies en tijdens het uitoefenen van hun functie krijgen leden koffie en thee van de vereniging aangeboden.
 • Het overige gebruik van koffie, thee en consumpties in de kantine of elders op het sportpark dient te allen tijde door iedereen te worden afgerekend.

 

11. Clubkleuren

De clubkleuren zijn marineblauw en geel.

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • Shirt: marineblauw en geel
 • Broek: marineblauw en geel
 • Kousen: marineblauw met 3 gele haringen


Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een ondershirt, thermoshirt of een slidingbroek dan kan dat alleen in de clubkleuren (marineblauw). Dit is een verplichting vanuit de KNVB.

 

12. Gebruik accommodatie en materialen

Binnen de vereniging is iedereen er verantwoordelijk voor dat het aanzien van sportpark er altijd optimaal uitziet. Zowel voor de velden als de kleedkamers gelden daarom de volgende afspraken:

 • Iedereen deponeert zijn afval in de afvalbakken en ruimt z'n eigen rommel op. Ook in de kleedkamers worden bandages, flesjes etc. in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd.
 • Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedkamers). Niemand betreedt de kantine met voetbalschoenen aan.
 • Voetbaltassen worden in de hal in het daarvoor bestemde tassenrek geplaatst.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen. In de kantine, de kleedkamers en langs de velden wordt er niet gerookt.

 

13. Straffen

In de volgende gevallen kan het bestuur aan leden, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf opleggen:

 • Als zij moedwillig of door onjuist gebruik goederen van de vereniging hebben beschadigd.
 • Als zij goederen of bescheidene van de vereniging hebben doen verdwijnen of hebben

ontvreemd.

 • Als zij zonder opgave van verhindering niet verschijnen op de aangegeven tijd of plaats om

de met hen afgesproken taken te verrichten.

 • Als zij vertrouwelijke informatie die hen bekend is vanuit hun functie binnen de

vereniging, aan derden hebben verstrekt of naar buiten hebben gebracht.

 • Als zij zich niet gehouden hebben aan de afspraken zoals omschreven in de statuten en dit

reglement.

Het bestuur kan de kosten van het herstel van de aangebrachte schade, of vervanging van verdwenen of ontvreemde goederen vorderen.

 

14. Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 7 personen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en overige bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de taken: sportzaken, sponsoring & PR, facilitaire zaken en leden & vrijwilligers.

Het bestuur neemt alle beslissingen binnen de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur doet dat binnen de kaders die in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn vastgelegd. Minstens één keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, legt het bestuur aan de leden verantwoording af voor het gevoerde beleid en de genomen besluiten.

De voorzitter treedt op als woordvoerder van de vereniging. Indien de voorzitter door omstandigheden niet in staat is zijn functie uit te oefenen, wordt zijn functie waargenomen door de vicevoorzitter.

Financiële uitgaven
Conform besluit worden uitgaven boven € 1.000,- door twee leden van het bestuur geaccordeerd middels een handtekening op de factuur.

 

15. Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

 

16. Kascommissie

Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering een kascommissie benoemd. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid. Ze hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen eenmalig herkozen worden.

 

17. Commissies

Het bestuur benoemt commissies die haar ondersteunen bij de uitvoering van taken die binnen de vereniging plaatsvinden. Commissieleden werken altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de commissie (leden) werken onder leiding van het bestuur of een bestuurslid.

Het bestuur en/of de voorzitter van de commissie vraagt leden in een commissie zitting te nemen. Commissieleden kunnen door (een vertegenwoordiger van) de commissie worden verzocht een bijdrage aan werkzaamheden te leveren.

Het bestuur bespreekt jaarlijks de taken en verantwoordelijkheden van de commissie met (een afvaardiging van) de commissie. Tijdens dit overleg worden er afspraken gemaakt over de volgende punten:

 • samenstelling van de commissie
 • toe- en terugtreden van commissieleden
 • begroting (inkomsten en uitgaven)
 • mandaat van de commissie, o.a. welke uitgaven de (leden van) commissie namens de vereniging mogen en kunnen doen, maken van afspraken met derden etc.

De afspraken tussen bestuur en commissie worden jaarlijks schriftelijk vastgelegd.

 

18. Sponsoring

De uitwerking en uitvoering van het sponsorbeleid vindt plaats binnen de sponsorcommissie. Het is leden van s.v. Enkhuizen niet toegestaan zelfstandig (potentiële) sponsors te benaderen, of afspraken die de vereniging betreffen met hen te maken. Hierover dient te allen tijde afstemming met en goedkeuring van het bestuur plaats te vinden.

 

19. Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereni­ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastge­stelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglemen­ten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behou­dens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

20. Lief en leed

 • Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
 1. huwelijk van een lid;
 2. geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;
 4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;
 5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 7. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur;
 9. Bij ernstige blessure.

 

21. Externe communicatie

S.v. Enkhuizen wordt (waarschijnlijk) regelmatig benaderd door de pers. Contacten met de media lopen via de voorzitter. Wanneer leden worden benaderd door de pers dienen zij in eerste instantie de journalisten altijd door te verwijzen naar de voorzitter of de secretaris. Zij zorgen dan voor een verdere stroomlijning van de communicatie.

De voorzitter treedt op als woordvoerder van de vereniging. Over zaken die de algemene organisatie en gang van zaken van de vereniging betreffen, is de voorzitter de aangewezen persoon hierover te communiceren.

Naast de voorzitter is de hoofdtrainer bevoegd als woordvoerder van de eerste selectie op te treden. Ook spelers van het eerste elftal staan de pers te woord. Wanneer dit buiten de wedstrijden om plaatsvindt, melden zij dit altijd bij de trainer, de voorzitter of de secretaris.

 

22. Wijzigingen huishoudelijk reglement

Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Voorstellen tot wijziging kunnen elk jaar voor 1 juli schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur brengt de voorstellen dan in bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een besluit tot wijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

 

23. Slotbepalingen

Ieder lid en elke commissie van s.v. Enkhuizen heeft zich te houden aan de bepalingen in dit reglement. Dit huishoudelijk Reglement is vastgesteld conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!